سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدعلی اصغر قریشی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه مازندران
حسن امینی راد – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه مازندران
فاطمه گلشن – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه مازندران

چکیده:

صنایع داروسازی یکی از مهمترین صنایع محسوب می شود و پساب صنعتی حاصل از آن از آلاینده های مهم زیست محیطی می باشد. برای تصفیه این فاضلابها عموما از سیستم های ترکیبی بی هوازی و هوای استفاده می شود.
در این تحقیق تجربی فرایند تصفیه بیولوژیکی و شیمیایی پساب خام کارخانه آنتی بیوتیک سای و رساندن آن به مقدار مجاز برای تخلیه به رودخانه در اشل آزمایشگاهی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راه حل اجرائی اصلاح آن ارائه شده است. در روش بیولوژیکی از یک پایلوت آزمایشگاهی پیوسته لجن فعال استفاده گردید .بدین منظور یک راکتور به حجم مفید ۴۰ لیتر طراحی و اندازه گیری شد که با برقرار کردن وکنترل شرایط بهینه نتایج مطلوبی حاصل شد.
نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که سیستم پیوسته لجن فعال در mlss=3100 mg/l و PH=7-8.5 و DO=4-6 و دمای محیط قادر به حذف بیش از ۹۵% مواد آلی موجود در پساب کارخانه آنتی بیوتیک سازی در زمان ماند ۶ روز است. در روش شیمیائی عملکرد آهک و آلوم به عنوان سیستم تصفیه مکمل (post – treatment) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که تاثیر این دو منعقد کننده مشابه است و هر دو در میزان ۰/۵ گرم در لیتر پساب خروجی از پایلوت لجن فعال پیوسته با COD=350mg/l قادر به حذف حدود ۲۶ درصدی COD هستند و استفاده از مخلوط این دو هر کدام به مقدار ۰/۵ گرم در لیتر، بیشترین حذف (حدود ۶۸ درصدد) را بهمراه داشت که درنهایت COD خروجی را به مقدار ۱۱۰ mg/lرساند.
در این تحقیق ثابتهای بیوسینتیکی با استفاده ازسیستم لجن فعال نیز برآورد شده است.