سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هاجر زکی عقل – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
سیدعلی ایوب زاده – استادیار گروه سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور بررسی تغییرات زمانی فرم بستر متأثر از تغییرات دبی جریان و شیب کانال را در دو حالت جریان یکنواخت و غ یر یکنواخت از ف لوم آزما یشگاهی ش یب پذ یر بـا مشخـصات ۰/۴۵×۰/۳×۱۰ متـر استفاده شده است . آزمایشات با استفاده ازپودر سیلیس یکنواخت (d50=0.65mm) ، در ۵ دبی و ۳ شیب در ۴ بازه زمانی معین پس از شروع آزمایشات برای جریان یکنواخت و غیر یکنواخت صـورت گرفـت . اطلاعات مورد نیاز بوسیله دستگاه اتوماتیک اندازه گیری پروفیل بستر، در بازه ۴ متری از فلوم برداشت شدند . آزمایشات جریان غیر یکنواخت با پروفیل فروآب و Sw/S0= 2 ، صورت گرفته است . نتایج حاکی از آن است که ابعاد فرم بستر در شرایط غیر یکنواخت تقریباً تا %۳۰ بزرگتر از فرم هـای بـستر شـکل گرفته در جریان یکنواخت، در شرایط مشابه می باشند . همچنین اثر غیر یکنواختی جریان بر ابعاد فرم بستر، در شیب های بالای بستر کف رو به کاهش می گذارد .