سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ندا برخورداری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی
محمدرضا پیرستانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – دانشکده فنی – گروه مهند
سیدمحمودرضا مجدزاده طباطبائی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

یکی از روش های انحراف آب از مسیر اصلی رودخانه ها استفاده از آبگیرهای جانبی میباشد. همواره مهم در آبگیرهای جانبی تسهیل در انتقال آب بدون رسوب است. تحقیقات انجام شدهنشان می دهدالگوی جریان در قوس رودخانه ها متاثیر از دو پارامترجریان ثانویه و گرادیان طولی فشار بوده، بنابراین به منظور انتقال جریان آب بدون رسوب به داخل کانال های انحرافی، قوس خارجی به عنوان محل مناسبی برای قرارگیری آبگیر جانبی پیشنهاد شده است.
به همین منظور جهت بررسی تغییرات و توزیع سرعت در محدوده آبگیر های جانبی بدون بند انحرافی موجود درکانال های قوسی، قلومی (U) شکل با مقطع مستطیلی و بستر ثایت طراحی وساخته شد. همچنین ازکانال مستقیم بامقطع مستطیلی به عنوان کانال انحرافی استفاده گردید. آزمایشات با عددهای مختلف (۰/۲۷، ۰/۴۱ و ۰/۵۵) برای موقعیت های مختلف ابگیری در قوس انجام گرفت.
سرعت های جریان در ۱۷ مقطع و با یک شبکه بندی (۶ ضربدر۶ ) برای هر مقطع توسط یک دستگاه سرعت سنج دو بعدی دیجیتالی پیشرفته به نام P-EMS متصل به کامپیوتر اندازه گیری شد. تغییرات و توزیع سرعت های طولی و عرضی در امتداد کانال قوسی شکل درمحدوده کانال انحرافی برای هر ازمایش ترسیم گردید. نتایج حاصل از تجزیهتحلیل تغییرات سرعت ترسیم شده در محدوده آبگیر داخل کانال قوسی در این مقاله به تفصیل ارائه شده است.