سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسر حسن پورحیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی ایوب زاده – استادیار گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
جمال محمدولی سامانی – دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا احمدی رنانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

از میان روشهای متفاوت با ترکیبی از سود و زیان مختلف که برای تخلیه رسوب از مخازن در اختیار هستند، تخلیه جریان چگال از طریق خروجی تحتانی سدها یکی از روشهای اقتصادی با شرایط مطمئن است. در این تحقیق تاثیر طول کانال خط القعر آزمایشگاهی روی راندمان تخلیه جریان چگال تحت عنوان پارامتر RTCE مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش در فلوم شیب دار آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفت. بدین منظور سه طول ۶،۴ و۸ متر از طول کانال خط القعر آزمایشگاهی در دو حالت ورودی( محل ورود جریان) و خروجی(محل سد) مورد آزمایش قرار گرفت. ماده رسوبی سیلیس در اندازه متوسط بین ۰/۰۱تا۰/۰۴ میلیمتر به عنوان ماده معلق مناسب مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که راندمان تخلیه جریان گل آلود در کانال خط القعر به طول ۸ متر ، در دبی ۰/۷ لیتر بر ثانیه و شیب ۲/۵% بیشترین مقدار می باشد. لذا طول مذکور به عنوان بهینه طول کانال خط القعر در نظر گرفته شده است.