سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمدعلی علیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
احسان جلیلوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمود برقعی – استاد گروه سازههای هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:
زهکش های مستغرق را می توان در تخلیه گزینشی سیالات در طول )از جمله درمنابع و مخازن آب، مخازن ته نشینی و غیره( بکار برد. در این حالت لوله بصورت مستغرق در فاصله ای از سطح سیال قرار گرفته و سیال وارد شده از منافذ یا ورودی های روی لوله را به سمت خارج هدایت می نماید یکی از اهداف مهم دراین نوع لوله ها استفاده از کلیه منافذ روی لوله و یکنواخت شدن جریان ورودی می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل آزمایشگاهی توزیع دبی در طول لوله های سوراخ دار بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از دیواره هایی در طول کانال سهم قسمت هایمختلف لوله در دبی خروجی به ازای نفوذ پذیری های مختلف لوله، هد روی لوله و قطر لوله بررسی شده است. نتایج نشان داده است که برای آبگذری یکسان دو نیمه لوله، نفوذ پذیری در نیمه پایین دست باید به طور قابل ملاحظه ای از بالادست کمتر باشد