سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیراحمد دهقانی – دانشجوی دکترای عمران (گرایش هیدرولیک) دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا چمنی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدکریم بیرامی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

برآورد پارامترهای هیدرولیکی در شی بشک نها یکی از مسائل مهم و مورد توجه مهندسان است؛ زیرا تعیین خصوصیات هیدرولیکی گرداب از جمله افت انرژی و عمق گرداب نقش بسزائی درطراحی هیدرولیکی این ساز هها ایفا می کند.اگرچه تحقیقات فراوانی برروی شی بشک نهایی با شیب کف صفر صورت پذیرفته است؛ اما خصوصیات هیدرولیکی شی بشک نها با کف معکوس در پایاب بررسی نشده است. در این تحقیق، دو مدل فیزیکی از شی بشکن با ارتفاعهای مختلف و شیب معکوس کف در پایاب بررسی گردید. دو نوع رژیم جریان در آزمایشگاه مشاهده شد که مطالعه حاضر برروی رژیم دوم که در آن جریان در کانال پایی ندست فوق بحرانی است، صورت پذیرفته است. مقایسة نتایج آزمایشگاهی حاضر با شیب شک نهای با کف صفر در پایاب نشان م یدهد که افزایش شیب کف کانال پایی ندست باعث افزایش افت انرژی م یشود و حد بهینه ای برای شیب معکوس وجود دارد که به ازای آن افت انرژی حداکثر است.همچنین، با افزایش شیب کف کانال پایاب، عمق گرداب وعمق اولیة جریان در کانال پایین دست افزایش می یابد.