سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نازی امانتچی – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن نصراصفهانی – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ساختار محلی مغشوش در سطح مشترک گاز – مایع، یک فاکتور مهم در بررسی انتقال جرم، ممنتم و انرژی بین فازهای گاز و مایع در اکثر جریان های دوفازی است . در این مقاله ساختار مغشوش فاز گاز در مجاورت سطح مشترک گاز – مایع موجی شکل در جریان همسو در یک کانال افقی با سطح مقطع مستطیلی به ارتفاع۱۸/۷ و عرض ۱۰ سانتی متر و طول ۵ / ۵ متر به صورت آزمایشگاهی بررسی شده است . با استفاده از انمومتر سیم داغ سرعت لحظه ای گاز در مجاورت سطح موجی مایع به دست آمده و سپس با به کار بردن روش متوسط گیری شرطی، فرکانس ساختارهای همبسته جریان هوا روی امواج آب محاسبه شده است . سپس با استفاده از یک مدل انتقال جرم، ضرایب انتقال جرم فاز گاز محاسبه شده است . در به کارگیری روش متوسط گیری شرطی، روش جدیدی برای محاسبه مقدار آستانه ارائه گردیده است . نتایج آزمایشات نشان می دهد که با افزایش تنش برشی در سطح مشترک گاز – مایع، فرکانس ساختارهای همبسته در فاز گاز و در نتیجه ضریب انتقال جرم طرف گاز افزایش می یابد . منحنی های متوسط شرطی ساختار همبسته نیزرسم شده و حرکت های دفع و جارو شدن سطح توضیح داده شده است .