سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
عزت اله عالی مکان – بخش راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
ابراهیم نوحانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:
با توجه به اینکه افزایش سرعت در حفرات یک محیط متخلخل آشفتگی جریان را افزایش می دهد استفاده از رابطه دارسی و روابطی که از فرضیات جریان لایه ای استفاده می کنند از ضریب اطمینان خوبی برخوردار نیست بنابراین نیاز به روابطی است که با در نظر گرفتن آشفتگی جریان گرادیان هیدرولیکی را با توجه به سرعت جریان و مشخصات مکانیکی خاک برآورد کند. از جمله روش های که از مقبولیت زیادی برخوردار است می توان به رابطه دو جمله ای فرشهایمر اشاره کرد. در این مطالعه با انجام آزمایش روی جریان در محیط متخلخل برای یک نمونه خاک با دانه بندی مربو، مقادیر آزمایشگاهی اندازه گیری می شود و با استفاده از روش های مختلف ضرایب رابطه فرشهایمر محاسبه می شود به منظور محاسبه ضرایب رابطه فرشهایمر ابتدا با استفاده از آنالیز ابعادی عوامل موثر در برآورد این ضرایب تعیین می شود و سپس با استفاده از پارامترهای بی بعد این ضرایب محاسبه می شود.