سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی صانعی – عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

استفاده از مدل های آزمایشگاهی و هیدرولیکی در تعیین مکانیزم رفتاری جریانهای گرئابی توصیه شده است . حوضچه های رسوبگسر گردابی از جمله تاسیسات آبی هستند که برای جداسازی آب حاوی رسوب از آن ، به هنگام چرخش جریان، استفاده میشود. هسته هوای شکل گرفته در مرکز گردابه به داخل روزنه نفوذ می کند و بهمیزان قابل توجهی تلفات دبی را به جهت کاهش سطح مقطع موثر روزنه، کاهش میدهد. تعیین میزان آبگذری از روزنه در حوضچه های رسوبگیر گردابی یکی از معیارهای طراحی اینگونه حوضچه ها است. تحقیق حاضر با بررسی آزمایشگاهی و اندازه گیریها در حوضچهای به قطر ۲۴۵ میلیمتر و ارتفاع ۱۸۵ میلیمتر با ۷ روزنه مختلف و دبی، ارتفاع سطح آب روی روزنه، به رابطه ای با ضریب تعیین R2=0.94 برای تخمین میزان آبگذری از روزنهها دست یافته و آن را برای کاربردهای طراحی پیشنهاد میدهد.