سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر مرادی نژاد – فوق لیسانس سازههای آبی از دانشگاه تربیت مدرس
جمال محمدولی سامانی – استادیار گروه سازههای آبی دانشگاه تربیت مدرس
محمدابراهیم بنی حبیب – استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

سدهای تاخیری که یکی از سازههای مهم برای مهار سیلاب میباشند در عمل با مشکل رسوبگذاری مواجه هـستند. لـذا هـدف از انجـام ایـن تحقیق، تعیین راندمان تله اندازی رسوب در سدهای تاخیری در شرایط خروج سیلاب همزمان با ورود آن مد نظر می باشد لـذا آزمایـشات در فلـو م و مخازن ویژهای که برای این منظور در مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور ساخته شده بود، انجام گردید. آزمایشات با استفاده از دو نوعماده رسوبی متفاوت، یکی با ۲۷۵ /= D50 و دیگری با ۱۷۸ /= D50 میلیمتر، فلومی با شیب ۵ / ۲ تا ۶ درصد، غفلت مواد رسـوبی بـین ۴ تـا ۵ / ۱۱ درصد و حجم سیلاب ۰۰۲ تا ۰۰۳ لیتر صورت گرفت. با استفاده از تحلیل ابعادی عوامل بیبعد تعیین و در محدوده آزمایشات مقـادیر آنهـا محاسـبه گردید، سپس تاخیر این عوامل در تله اندازی بررسی شد و عوامل بی بعد موثر با استفاده از تحلیـل همبـستگی چندگانـه مـورد توجـه قـر ار گرفـت. همچنین روابط مناسبی بر اساس تحلیل عوامل بی بعد و مشخصه های سیلاب و مخزن با استفاده از همبستگی غیرخطـی چنـد متغیـره بـه منظـور تعیین راندمان تله اندازی ارائه گردید . در پایان روابطی که دارای بیشترین ضریب تبیین و کمترین خطای نسبی بود انتخاب و بصورت ذیل ارائه شد : [فرمول در داخل متن اصلی]