سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمودرضا عبدی – دانشیاردانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
ناصر مقدس تفرشی – دانشیاردانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
علیرضا زندیه – دانشجوی دکتری خاک و پی

چکیده:
ازمهمترین خواص مهندسی ژئوگریدها درتسلیح خاک مقاومت بیرون کشش و یکی ازمدهای ناپایداری دیوارهای خاک مسلح گسیختگی بیرون کشش است این نوع ازناپایداری دراثرافزایش نیروی کششی درمسلح کننده به مقداری بیش ازمقاومت بیرون کشش آن تحت سربارهای مرده و زنده روی میدهد لذا بررسی این رفتاردرقالب مطالعات عددی وازمایشگاهی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است ژئوگریدهای باتوجه به مشخصات هندسی و مکانیکی خود و باوجود چشمه های با اندازه های مختلف مقاومت بیرون کشش مناسبی تامین می کنند که شامل دومولفه است یکی مقاومت اصطکاکی درسطح تماس نوارهای طولی و عرضی با خاک و دیگری باربری گوه خاک درحلو نوارهای عرضی ژءوگرید دراین مقاله نتایج ازمایشهای مونوتونیک برروی ژئوگرید مدفون درخاک رس و لایه های نازک خاک درشت دانه شن نخودی و ماسه ای با هدف بررسی اثرسربارقائم و اثرضخامت این لایه ها بررفتارمقاومت بیرون کشش ژئوگرید ارایه شده است با افزایش سربارقائم و ضخامت لایه های درشت دانه مقاومت بیرون کشش افزایش یافته و ضخامت بهینه لایه های خاک درشت دانه تعیین میشود