سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روزبه ریاضی – کارشناس ارشد مهندسین مشاور شاراب
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین صمدی بروجنی – استادیار گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

سرعت سقوط ذرات رسوبی از جمله متغیرهای مهم در براورد میزان رسوب بار معلق و بار مواد بستر می باشد. همچنین این پارامتر در طراحی و مدل سازی فیزیکی حوضچه های ترسیب نقش بسزایی دارد، بطوری که برآورد میزان دقیق آن بسیار حائز اهمیت می باشد. در حال حاضر تعیین این پارامتر با استفاده از روابط یا نمودارهای تجربی و یا رابطه استوکس انجام میگیرد که عمدتا در شرایط آب زلال استخراج شده اند. از طرفی در شرایط سیلابی با افزایش میزان بار شسته ، غلظت مواد رسوبی چسبنده افزایش می یابد که مستقیما بر روی جرم مخصوص آب، لزجت ونیروی درگ تاثیر بسزایی دارد.از این رو هدف اصلی این تحقیق، برآورد میزان تاثیر غلظت مواد چسبنده بر سرعت سقوط ذرات می باشد. برای این منظور تاثیر چهار فاکتور شکل مختلف (فاکتور شکل۱، فاکتور شکل بین ۰/۷ تا ۰/۸، فاکتور شکل مختلف (فاکتور شکل ۱، فاکتور شکل بین ۰/۷ تا ۰/۸ فاکتور شکل بین ۰/۵ تا ۰/۶ و فاکتور شکل بین ۰/۲ تا ۰/۳) سهاندازه رسوبی (رد شده از الک یک اینچ، نیم اینچ، سه هشتم اینچ) ، و چهار غلظت مختلف بر سرعت سقوط بررسی گردید. برای اندازه گیری سرعت سقوط ازاستوانه ۲۸۹ سانتیمتری استفاده گردید. داده های حاصله سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و روابط لازم جهت تعیین سرعت سقوط ارائه گردیده است. همچنین نتایج با نتایج سایر محققین مقایسه شده است.