سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی صانعی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
میناسادات سیدجواد – دانش آموخته رشته تکنولوژی آبیاری، مجتمع آموزشی وزارت جهادکشاورزی

چکیده:

درمقاله حاضر، اثر پارامترهای مختلف مانند، سرعت نزدیک شدن، تغییر زاویه جانبی، تنش سطحی بر تغییر ضریب آبگذری در سرریز لبه نیز ذوزنقه ای مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است. آزمایش ها با دبی دردامنه ۰-۳ لیتر برثانیه و با پنج زاویه جانبی متفاوت، ۱:۱ ، ۱:۲ ، ۱:۴ ، ۱:۸ و سرریز مستطیلی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش شیب جانبی در یک دبی ثابت، میزان ارتفاع آب بر روی سرریز کاهش می یابد. در(ارتفاع آب روی سرریز به ارتفاع آن درون کانال)، ضریب آبگذری ثابت و در فاصلهبا افزایش مقدار نسبت مذکور مقدار ضریب آبگذری افزایش می یابد. آزمایش ها نشان می دهند که ضریب آبگذری تا عدد وبر، ثابت و ازمقدار ضریب آبگذری افزایش می یابد.