سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عظیم شیردلی – دانشجوی دکتری رشته تاسیسات آبیاری دانشگاه شهید چمران
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه آبیاری دانشگاه شهید چمران
بهرام امینی پوری – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات آب و آبخیزداری وزارت جهاد سازندگی

چکیده:

در آب بند کشتیرانی با بار کم (h 5m) عمل پر و تخلیه از طرق بازشدگی هایی که در دروازه اصلی آب بند تعبیه می شود و صورت می گیرد. این بازشدگی می تواند در فرموهای مختلف ساخته شود و لی توع مستطیلی بخاطر سهولت در طراحی دریچه های کنترل جریان معمول تر می باشد از نظر هیدرولیکی این بازشدگی شبیه روزنه عمل می کند و پارامترهای متعددی نظیر نیروی ثقل ، لزوجت، کشش سطحی، درجه حرارت و اثر مقیاس روی ضریب روزانه تاثیر می گذارد. مطالعات زیادی برای تعیین ضریب دبی روزنه ها انجام شده ولی چون روزنه های استفاده شده در سیستم آب بند بهمنشیر هر واحد آن مرکب از دو روزنه پشت سر هم و به صورت زوجی عمل می کند و پارامترهای آن نظیر ابعاد، رقوم آستانه، شرایط غرق شدگی و تاثیر نیروی لزجت برای روزنه های این واحد زوجی متفاوت است و اینکه ضرایب اعلام شده توسط مراجع متوسط است و شرایط و دامنه کاربرد آنها معلوم نمی باشد. ضرورت داشتن ضریب این قسمت از روزنه ها که بیشتر در آب بندهای کشتیرانی بصورت واحدهای مجاور و موازی و با تاثیر هیدرولیکی متقابل روی الگوی جریان واحدهای مجاور کار می کنند تعیین شود که این تحقیقات در شرایط آزمایشگاهی انجام شده و نتایجی بصورت تابعی از h ارائه گردیده است.