سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
ناصر بشارتی حسین آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
جعفر بلوری بزاز – دانشیار دانشکده مهندسی عمران ژئوتکنیک، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
یکی از مواردی که در انتخاب نوع پی موثر است میزان ظرفیت باربری آن می باشد اگرچه روابط متعددی برای محاسبه ظرفیت باربری پی های مربع، مستطیل و دایره ای شکل موجود است ولی در زمینه پی های حلقوی مطالعات زیادی انجام نپذیرفته است از این رو هدف از انجام این پزوهش بررسی چگونگی تاثیر دو عامل قطر خارجی و نسبت قطر داخلی به خارجی پی بر روی میزان ظرفیت باربری پی های حلقوی می باشد. این پژوهش بر روی ماسه فیروزکوه و با استفاده از مدل سازی آزمایشگاهی صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهد که با افزایش نسبت قطر داخلی به خارجی، ابتدا میزان ظرفیت باربری نهایی افزایش یافته و پس از رسیدن به حد نهایی خود کاهش می یابد. همچنین در این پژوهش معلوم گردید که افزایش قطر خارجی موجب افزایش میزان ظرفیت باربری پی های دایره ای و حلقوی می گردد.