سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
فرزاد صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه ارومیه
حسین شوکتی – دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه
فرشاد صادقی – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه کردستان

چکیده:
تمایل به کمانش در تیر ستون ها در قاب های فولادی، با عواملی نظیر نوع تکیه گاه های آن، خروج از مرکزیت بار وارده، عدم تجانس ماده ستون،نقص اولیه ستون و مخصوصاً تنش های پسماند در نیمرخ ستون مرتبط است . در مقاله حاضر ۴ نمونه قاب فولادی از مقاطع I شکل در آزمایشگاه تست شده و تحت بار متمرکز، نمودار نیرو- جابجایی برای هر نمونه رسم شده است. لازم به ذکر است که از تغییر شکل جانبی قاب در حین بارگذاری نیز جلوگیری بعمل آمده است. در ادامه با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS مدل سازی برای تمامی نمونه ها در حضور ناکاملی های هندسی و مصالح مخصوصاً تنش پسماند صورت گرفته و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است. در نهایت در مورد نتایج حاصل از آزمایش و نرم افزار المان محدود بحث شده است.