سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود قدسیان – دانشیار بخش عمران ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس
پدرام دانشمند – کارشناس ارشد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

با احداث پل در مسیر رودخانه، معمو ً لا عرض طبیعی جریان کاهش یافته و مانعی در برابر جریان به وجود م یآید.برای اینکه عبور جریان از میان پایه های پل با حداقل انرژی مخصوص ممکن گردد، عمق آب در بالادست پل افزایش مییابد. این افزایش عمق را فراآب می نامند و تغییرات آن با فاصله از بالادست پل را پروفیل برگشت آب می نامند. بررسی مطالعات انجام گرفته در زمینه فراآب،گویای این واقعیت است که اطلاعات جامع و کاملی در این زمینه وجود ندارد و در اکثر تحقیقات انجام شده،پارامترهای موثر بر روی فراآب، بطور کامل و دقیق در نظرگرفته نشده اند. با توجه به این موضوع، مطالعات آزمایشگاهی حاضر، به منظور بررسی دقیقتر پارامترهای موثر بر روی فراآب انجام گرفته است. مطالعات انجام شده نشان می دهد که علاوه بر پارامترهایی نظیر عدد فروید، ضریب تنگ شدگی، زاویه محور پایه پل با جهت جریان و نسبت طول به عرض پایه پل نیز در میزان فراآب موثر م یباشند. نتایج حاصله نشان می دهد که با افزایش عدد فروید، مقدار فراآب زیاد می شود و با افزایش زاویه محور پایه پل با جهت جریان، فراآب بیشتری خواهیم داشت. علاوه بر این در شرایط برابر هر چه ضریب تنگ شدگی کمتر باشد، فراآب بیشتری ایجاد م یگردد و نیز پایه مستطیلی با نسبت طول به عرض بزرگتر، فراآب بیشتری تولید م یکند