سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

تورج بهروز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری نفت – دانشگاه صنعت نفت
ریاض خراط – استادیار دانشگاه صنعت نفت
محمدحسین عضنفری – دانشجوی دکتری مهندسی نفت – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در ا ین مطالعه به منظور بررس ی فرایند تزریق امتزاجی با انجام یک سری آزمایش ، تعدادی حلال هیدروکربنی نظیر هپتان، اکتان و دکان برا ی جابجایی نفت سنگین در الگوی میکرومدلی بکار برده شده است .. در ای ن مشاهدات آزما یشگاهی پارامترهای مختلفی نظیر اثر نوع حلال تزریق ی ،سرعت تزر ی ق حلال ، نحوه تزر ی ق حلال(عمودی و افق ی) و،همچن ین الگوها ی مختلف جر یان ساده و زاو یه دار، بر میزان بهره ده ی نفت مورد بررسی واقع شده است . درهنگام تزر یق حلالها ی ه یدروکربنی ، به کمک دوربین دیجیتالی که با رایانه کنترل می شود در بازه ها ی دلخواه از ا ین فرایند عکس گرفته و نهایتا" به کمک نرم افزار آنال یز، عکسهاآنالیز شده است. در ا ین آزما یشات د یده شده است که افزا یش سرعت تزر یق س یال به درون الگو ،اثر منفی بر میزان بهره دهی دارد البته سرعت تزر یق باید به حدی باشد که فرایند نفوذ حاکم باشد. همچنین مشاهده گردید که هر چه جرم مولکول ی حلال ب یشتر باشد بهره ده ی کمتر خواهد شد سپس مقا یسه در دو حالت تزریق عمود ی و تزریق حلال به صورت افق ی نشان داد که بهره دهی حالت عمودی بیشتر است در همچنین پدیده انسداد آب بررسی شده و مشاهده شده که تزریق حلال بعد از تزر ی ق آب بر میزان بهره ده ی چندان موثر نیست . ونهایتا"مشاهده شد که بازیافت نفت درالگوهای زاویه دار جریان از الگوهای ساده بالاتر است.