سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
حسین محمدنژاد – کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
میرعلی محمدی – دانشیار مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
محمد مناف پور – استادیار مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

چکیده:
کانالهای آب یکی از با ارزشترین و ضروریترین ساختههای بشر در طول تاریخ بوده، چرا که این سازهها، عمل جمع آوری و انتقال آب ازمکانی به مکان دیگر را میسر میسازد. البته امروزه استفاده از کانال امری اجتناب ناپذیر برای برآورد نیازهای بشری در راستای تأمین آب به ویژهانتقال آب از سطح معابر شهری و جادهها به رودخانهها میباشد. موضوع مقاومت جریان و نحوهی توزیع سرعت جریان در کانالها، همواره ازموضوعات مورد بحث محققان و دانشپژوهان در این زمینه بوده است. با توجه به مطالعات کم و کمبود دادهها و مطالعات آزمایشگاهی، انجام تحقیقات آزمایشگاهی در این زمینه میتواند کمک شایانی به فهم موضوعات مهم جریان در این نوع کانالها داشتهباشد. برای تحقق این امر، کانالهای مثلثی شکل کانیوو با جدارهی شیشهای بر روی فلوم آزمایشگاهی ساخته شدند. دو نوع کانال با شیب دیوارهی جانبی ° ۰۳ و ° ۵۴ ساخته و بر روی هر یک برای ۵ دبی و ۴ شیب مختلف آزمایشات انجام گردیدهاست. همچنین در کنار مدلهای آزمایشگاهی، مدل عددی )نرمافزارFlow3D ( نیز طراحی گردیده و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده در آزمایشات برای نمودار دبی اشل، دبی – – n مانینگ و پروفیل سرعت جریان در کانال استفاده شده است. بررسیها نشان میدهد که سطح مقطع ° ۰۳ نسبت به سطح مقطع ° ۵۴ مقاومت بیشتری در مقابل جریان عبوری آب از کانال را دارد