سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
رضا نورزاد – استادیاردانشگاه صنعتی بابل
پدرام فردادامینی – دانشجوی کارشناسی ارشدخاک و پی

چکیده:
بهبود شرایط محل جهت کاهش احتمال وقوع روانگرایی عرصه ای است که توجه تعدادزیادی ازمهندسین اجرای را به خود جلب کردها ست استفاده ازرشته ها به عنوان روشی نوین درمقایسه با روش سنتی خاک مسلح با تسمه های فلزی و یا ژئوسنتتیک ها جهت افزایش مقاومت روانگرایی می باشد تسلیح با رشته های باتوزیع تصادفی نوع دیگر ازتثبیت است که درآن رشته های مجزا به روشی مشابه مانند سیمان اهک و … به خاک اضافه و مخلوط میشوند دراین مقاله ازمایشهای گوناگونی با استفاده ازدستگاه سه محوری دوره ای به منظور تعیین اثررشته روی مقاومت روانگرایی ماسه بابلسر مسلح با رشته های با توزیع تصادفی انجام گرفت ازمایشهای سه محوری دوره ای کنترل تنش تحت شرایط زهکشی نشده روی نمونه هایی با درصد و طول رشته گوناگون و همچنین با تنشهای دورگیر متفاوت انجام شدند نتایج ازمایشها نشان داد که با افزودن رشته ها مقاومت روانگرایی نهشته ماسه ای تاحدزیادی افزایش می یابد.