سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
کیوان نصیری – کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش آب- هیدرولیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا کاویانپور – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:
حوضچههای آرامش یکی از معولترین سازهها جهت استهلاک انرژی جریان در پاییندست سدها میباشند که جهت افزایش بازدهی استهلاک، کاهش ابعاد لازم و تثبیت جهش در آنها از اجزایی نظیر بلوک های ضربهگیر میانی کف حوضچه استفاده میشود. بلوکهای میانی به علت قرارگیری در معرض تیغه پر سرعت جریان و همچنین زیر محل پرش هیدرولیکی در معرض نوسانات شدید فشار و وقوع کاویتاسیون میباشند. در ۰% احتمال وقوع بر روی بلوکها پرداخته / این مقاله به بررسی مشخصات فشار دینامیک و احتمال وقوع کاویتاسیون با در نظر گرفتن نوسانات با ۱ شده است. آزمایشها بر روی حوضچه آرامش استاندارد تیپ سه به ابعاد ۱۸۰ در ۱۰۰ سانتیمتر با دبی های ۲۹۰ به عنوان دبی طرح حوضچه و ۳۷۰ لیتر بر ثانیه به عنوان دبی کنترل حوضچه در دو حالت با یک ردیف بلوک و با دو ردیف بلوک به صورت شطرنجی انجام گرفتند که نتایج نشان میدهد که با افزایش دبی و سرعت، نوسانات فشار و در نتیجه احتمال وقوع کاویتاسیون بیشتر و با اضافه کردن ردیف دوم در هر دو دبی احتمال وقوع کاویتاسیون روی بلوک های ردیف اول کاهش مییابد. همچنین مقادیر نوسانات فشار در روی بلوکهای ردیف دوم حدودا ۸۰ % کمتر از بلوکهای ردیف اول میباشد