سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدهادی پورحسینی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک- دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
علی سعیدی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک- دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
قدرت قصابی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد مقیمان – استاد گروه مهندسی مکانیک- دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در مقاله حاضر مطالعه عددی و آزمایشگاهی یک کوره سوخت مایع جهت بررسی اثر زاویه چرخش هوای ورودی بر دما و تشکیل آلایندههایNO ،CO و دوده انجام شده است. اندازهگیری غلظت آلایندههایNO و CO در راستای محور مرکزی کوره توسط دستگاهگازآنالیزر Testo350XL انجام گردیده است. مقایسه مدلسازی عددی مساله با نتایج آزمایشگاهی توافق قابل قبولی را نشان میدهد.نتایج به دست آمده نشان میدهند که تاثیر زاویه چرخش هوای ورودی بر دما و غلظت آلایندهها بسیار قابل توجه بوده و به عنوان عاملی تاثیرگذارتر و موثرتر از زاویه پاشش سوخت توسط نازل میباشد. تغییر زاویه چرخشاز صفر تا ۶۰ درجه باعث افزایش دمای شعله و سپس کاهش آن شده در حالی که غلظتCO و دوده در خروجی افزایش یافته وNO افزایش و کاهش مییابد. از طرفی در زوایای کوچک، که زمان ماند مخلوط قابل احتراق در کوره کمتر است، دمای خروجی از کوره افزایش و باعث اتلافات بیشتر میگردد. با توجه به این نتایج میتوان پرههای هوای ورودی در مشعل را به نحوی انتخاب نمود که فرآیند احتراق دارای راندمان بالا و از طرفی آلایندههای کمی باشد.