سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرعباس ایزدپناه – دانشگاه خلیج فارس, دانشکده مهندسی, گروه مهندسی شیمی
محسن وفائی سفتی – دانشیار, مهندسی شیمی, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده فنی و مهندسی, بخش مه
فرشاد ورامینیان – استادیار, مهندسی شیمی, دانشگاه سمنان, دانشکده مهندسی, گروه مهندسی شی

چکیده:

دادههای آزمایشگاهی برای سینتیک تشکیل هیدرات متان در محدوده دمائی از ۲۷۴/۲ تا ۲۷۸/۲ کلوین ومحدوده فشار از ۴۴/۳ تا ۸۷/۴بار در یک ظرف حجم ثابت به دست آمده است. روش مسیر ترمودینامیکی طبیعی در سینتیک واکنشهای شیمیائیبرای مدلسازی رشد کریستالهای هیدرات در فرآیند حجم ثابت به کار برده شده است. این روش از دیدگاه ترمودینامیکی و ماکروسکوپی به مسئله مینگرد. نتایج نشان میدهد که این روش با دقت خوبی میتواند دادههای آزمایشگاهی در حجم ثابت را پیشبینی نماید.