سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
ناصر جزدارابی – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی عمران مکانیک خاک و پی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدینطوسی
سیدناصر مقدس تفرشی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:
بازیافت و استفاده از لاستیکهای فرسوده جهت کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از آنها یکی از مسائل مهم میباشد. از این رو استفاده ازآنها درشکلهای مختلف میتواند در مهندسی ژئوتکنیک به عنوان یک راه حل جهت کاهش مشکلات ناشی ازآنها؛ همراه با شناخت رفتار مخلوط خاک خرده لاستیک مطرح گردد. در این مقاله یک سری آزمایش بارگذاری استاتیکی بر روی پی دایرهای به بعد ۰۱ سانتیمتر مستقر بر مخلوط خاک خرده لاستیک دانهای با تغییر ضخامت مخلوط خاک خردهلاستیک دانهای به منظور بررسی رفتار بار نشست پی مدنظر میباشد. نتایج نشان میدهد که رفتار تنش نشست و مکانیزم گسیختگی بستر زیر پی به نحو قابل ملاحظهای به ضخامت مخلوط خاک خرده لاستیک مورد استفاده در بستر بستگی دارد. ضخامت بهینه برای ضخامت مخلوط برابر ۰/۲۵تا۰/۵قطر پی دایرهای بدست آمده بهطوری که در نسبت نشست ۶ درصد موجب افزایش باربری پی بیش از دو برابر باربری پی واقع بر بستر غیر مسلح شده است.