سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد لطف اللهی سهی – دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهنام صدایی سولا –
فریبرز رشیدی –

چکیده:

جایگزینی فاز غیرترشونده توسط فازترشونده در یک بلوک پدیده آشام موئینه نامیده م یشود که در اثرآن فازترشونده در داخل یک بلوک افزایش می یابد. از آنجایی که پدیده آشام موئینه یکی از مکانیسم های مهم تولید در مخازن شکافدار می باشد دارای اهمیت است و پارامترهای مختلفی بر این فرآیند تاثیرگذار هستند. برای بررسی پدیده آشام موئینه آزمای شهایی در شرایط مختلف با استفاده از سن گهای میادین ایران انجام گردید. در این آزمایشات اثر عوامل مختلف از جمله نوع سنگ، تخلخل و نفوذپذیری مغزه، ابعاد مغزه، درجه حرارت و سنگینی نفت بر روی این پدیده بررسی گردید. هک نتایج بدست آمده نشان داد خواص سنگ و سیال مخزن مانند نوع نفت، نوع سنگ، ابعاد مغزه، عبورپذیری و تخلخل مغزه همگی بر مکانیسم آشام موئینه تاثیر گذارند.از طرفی پارامترهای عملیاتی مانند دما به عنوان یک پارامتر قابل کنترل بسیار موثر خواهد بود. چنانچه بتوان دمای مخزن را با رو شهای حرارتی ازدیاد برداشت بالا برد عملکرد این مکانیسم در مخازن شکافدار بسیار بالاتر خواهد رفت و میزان بازیافت نفت بیشتر خواهد گردید.