سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا اسمعیل آبادی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
سعید حاجی قاسمعلی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
سعید سلیمی – کارشناس عمران

چکیده:

استفاده از مقاطع مرکب منجر به سازه بامقاومت بالا، وزن کم وسرعت ساخت مناسب میشود . سقفهای مر کب بابتن سبک درمقایسه باسقفهای مشابه سبکتر بوده و نقش دیافراگمی خوبی دارند . طرح ترکیب فولاد با مقطع کلاهی ( Hat Section) وبتن سبک (لیکا بتن ) می تواند گامی در جهت سبک سازی ساختمانها محسوب شود . بطورکلی این پژوهش شامل آزمایش برروی سه نمونه سقف مرکب به ابعاد ۱۰۰ x250x 17سانتیمتر بااستفاده ازنیمرخهای کلاهی ، صفحات فولادی وبتن سبک بوده که سقفهای مذکور به صورت دوسر ساده بابارگذاری دونقطه ای متقارن موردآزمایش قرارگرفته اند . هدف ازانجام این تحقیقات پیداکردن سیستم پوشش جانشین با بتن سبک و نیمرخ کلاهی بجای نیمرخ I شکل وبتن معمولی است که منجر به کاهش هزینه های اجراومقاومت بهتر در مقابل نیروهای دینامیکی شود . طی این آزمایشها،تغییر شکل دروسط دهانه سقف مرکب،میزان مقاومت نهایی وترکهای بوجود آمده ثبت گردید و مقاومت نهایی نمونه ها باروش تحلیلی مقایسه شد و نتایجی بدست آمده است که می توان به مدهای شکست دالهای مرکب، تاثیر عمل مرکب در ظرفیت باربری سقف مرکب و بررسی عوامل موثر درمقاومت نهایی وتغییر شکل سقف مرکب اشاره نمود