سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی زینی وند – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شه
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

محل تلاقی رودخانه ها از جمله مکانهایی است که به علت شرایط خاص الگوی جریان، چاله فرسایشی عمیق تشکیل می گردد. پیشرفت این چاله بخصوص در شرایط جریان سیلآبی باعث تشدید فرسایش سواحل می شود که خسارات فراوانی را به آبنیه مجاور وارد خواهد کرد. از این رو کنترل چاله فرسایش می تواند از خسارات آتی جلوگیری نماید. صفحات مستغرق از جمله سازه هایی هستند که به منظور اصلاح الگوی جریان در قوسهای خارجی بکار رفته و باعث کنترل فرسایش در این مکانها گردیده است. مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی میزان کارایی صفحات مستغرق در کاهش عمق چاله فرسایشی در محل تلاقی رودخانه ها انجام شده است. برای رسیدن به اهداف این مطالعه آبتدا فلوم احداث و آزمایشهای متعددی با صفحات مستغرق در موقعیتهای مختلف و آرایشهای متفاوت انجام گرفت و نتایج این آزمایشها مبین موثر بودن صفحات مستغرق در کنترل چاله فرسایشی می باشد.