سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سهیل نوذری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
محمدعلی علیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمود برقعی –

چکیده:
در این پژوهش، تأثیر صفحات مستغرق بر کنترل و کاهش فرسایش در اتصال ۰۹ درجه کانالها، به صورت آزمایشگاهی، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، جمعاً شش آرایش گوناگون از صفحات مستغرق انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در هر آزمایش، تراز بستر در ۹ در نظار / ۹ و عدد فرود پایااب در تماامی آزماایش هاا برابار ۴۴۰ / پایان ۴۲ ساعت برداشت شده است. نسبت دبی کانال فرعی به دبی کل برابر ۲۴گرفته شده است. در پایان، دو آرایش به عنوان آرایش برتر انتخاب شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که نصب همزمان و صحیح صفحاتمستغرق در کانالهای اصلی و فرعی، تأثیر مطلوبی بر کاهش ماکزیمم عمق آبشستگی در تقاطع کانالها دارد اما تأثیر صفحات نصب شده در کانال فرعی بر کاهش ماکزیمم عمق آبشستگی بیشتر از صفحات نصب شده در کانال اصلی بوده است