سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعباس موسوی نائینی – کارشناس ارشد مهندسی عمران-هیدرولیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
محمد واقفی – استادیار سازه های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس، ب
مسعود قدسیان – استاد هیدرولیک، پژوهشکده مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

در این مقاله به بررسی تاثیرات شعاع انحناء نسبی بر تغییرات ورتیسیتی پیرامون آبشکن T شکل در یکقوس درجه با بستر تخت پرداخته شده است. بدین منظور آزمایشاتی برای سه شعاع انحناء نسبی R/B برابر ۴، ۳ و ۲ و برای آبشکن مستقر در موقعیت ۴۵ درجه انجام شده است. در این آزمایشات مولفه های سه گانه سرعت برداشت شده و سپس به منظور انجام محاسبات مربوط به ورتیسیتی به کار گرفته شده است. نتایج حاصله وجود مقدار حداکثر ورتیسیتی، برای شعاع انحناء نسبی برابر ۴ را نشان داده که این امر وجود ارتباط میان شعاع انحناء نسبی و سرعت چرخشی جریان در مقطع و به دنبال آن پیشبینی آبشستگی پیرامون این سازه را بیان می کند.