سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
رضا نورزاد – استادیاردانشگاه نوشیروانی بابل
سیدمجتبی حسن پور – کارشناس ارشدخاک و پی

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی رفتارخاکهای چسبنده قبل و بعدازتسلیح با رشته های مجزا با توزیع تصادفی می باشد برای این منظور تعداد ۲۰ ازمایش تک محوری و ۲۴ازمایش سه محوری تحکیم نیافته زهکشی نشده انجام شد و تاثیرپارامترهایی چون میزان و طول رشته پلی پروپیلن نوع خاک و فشاردورگیر بروی نمونه های مسلح و غیرمسلح ارزیابی گردید نتایج ازمایشها نشان داد که وارد کردن رشته تاثیر قابل ملاحظه ای برروی رفتار خاک چسبنده دارد افزودن رشته با افزایش مقاومت فشاری بیشینه تنجش محوری درگسیختگی و مقاومت پسماند برروی ویژگیهای تنش تنجش رس اثرمیگذارد واین افزایش با افزایش طول و میزان رشته بیشتر می گردد علاوه براین نتایج بیانگر آن بود که مسلح سازی با رشته های مجزا با توزیع تصادفی منجر به افزایش مقاومت بیشتری دررس با دامنه خمیری کمتر به نسبت رس با دامنه خمیری بیشتر گردید.