سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سوده مقصودی – عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بلایا به وقایعی اطلاق می شود که یکباره و ناگهان در زمانی کوتاه برای عموم مردم رخ می دهد. گرچه بلایا در مدت زمان کوتاهی اتفاق می افتند اما عوارض و عواقب بعدی آن تا مدتها باقی می ماند. متاسفانه بعد از این حوادث بعضی از افراد به دلیل دارا بودن ویژگیهای جسمانی و یا موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر از دیگران آسیب و خسارت می بینند. کودکان و زنان جزء این دسته ها محسوب می شوند هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر زلزه به عنوان بلایی طبیعی بر آسیبهای زیستی، روانی و اجتماعی زنان و کودکان را مد نظر قرار داده است. به این خاطر سعی شده آسیبهای وارد بر این دو گروه در قالب بخشهای فوق به تصویر کشیده شود. روش تحقیق در این مقاله مطالعه اسنادی-کتابخانه ای و بهره گیری از مطالعات میدانی گذشته ذکر شده است. نتایج پژوهش نشان داد که زنان و کودکان به دلیل ویژگیهای جسمانی و روان شناختی از آسیب پذیرترین اقشار پس از زلزله به حساب می آیند چرا که ممکن است این آسیبها به گونه ای بر این افراد تاثیر گذارند که زندگی آینده ایشان تا سالهای متمادی مورد مخاطره واقع شود.