سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام صحرایی اصفهانی – کارشناس ارشد بیومکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
کوروش درویش – استادیار دانشگاه ویرجینیا
محمد پرنیانپور – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هر ساله تلفات جانی بسیاری بر اثر تصادفا ت وسیله نقلیه گزارش می شود. در این تحقیق با استفاده از روش مدلسازیاجزای محدود و نوع غیر مستقیم آسیبهای وارد شده به منطقه سر و قفسه سینه توسط معیارهای رایج برای تخمین این آسیبها بررسی می شود. به منظور بررسی آسیب های وارد شده به ناحیه سر سرنشین معیارهای HIC, HIP, GAMBIT و منحنی بررسی آسیب گسترده آکسونی بر نتایج به دست آمده از مدل اعمال شده است. معیارهای حداکثر شتاب، حداکثر فرورفتگی، حداکثر فشردگی سینه، معیار ویسکوز و اندیس ترکیبی سینه برای بررسی آسیب قفسه سینه این سرنشین به کار رفته اند.