سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا داشاب – عضو هیات علمی و مدیر گروه علوم دامی دانشگاه زابل
منصور بارانی – عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه زابل

چکیده:

این بررسی به منظور مطالعه میزان آسیب دیدگی پوست و خسارات وارده بر چر م در قبل از کشتار، حین کشتار و بعد از کشتار انجام گرفت که در طی سالهای ۱۳۸۲ و ۸۳ ضمن بازدید از گله های مختلف استان و محل های ذبح دام و کشتارگاهها اطلاعات مورد نظر جمع وری و تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت . جهت شناخت انگلها نمونه ها جمع آوری و توسط دامپز شک تشخیص داده شد . از پوست های گاوی ۳۰ درصد مبتلا به هیپودرموز شامل مگس تابانوس و ملوفاگوس اوینوس و ۸درصد مبتلا به هیپودرما لینه آتوم و پژوالسکیانا کروزی بودند . پوست های بزی ۲۵ درصد مبتلا به پژوالسکیانا کروزی و هیپودرما بودند .میزان ابتلا به کنه ها و جرب ها در گوسفند، بز و گاو به ترتیب ۴۰ درصد، ۲۰ درصد و ۲درصد بودند که بیشتر از گونه رپی سفالوس و هیالوما هستند.آسیب های زمان کشتار در پوستهای گوسفندی و بزی دارای یک نقطه پارگی ۴۰ درصد، ۲تا ۳ نقطه پارگی ۲۷ درصد، ۴تا ۵نقطه پارگی ۱۸ درصدو بیش از ۵نقطه پارگی ۵درصد بود و در پوستهای گاوی دارای یک نقطه پارگی ۱۰ درصد و بیش از یک نقطه ۳درصد کل پوستها بود.