سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی نیکو – کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
آزاده امیری – دانشجوی دکتری جغرافیا ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
محمد نیکو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مژده آریانفر – کارشناسی ارشد جغرافیا ، دانشگاه تهران

چکیده:

در ارزیابی آسیب پذیری سازه های بتنی نحوه برخورد مناسب با پدیده زلزله و پیش بینی صحیح و دقیق اثرات آن برسازه از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. با رخ دادن زلزله های بزرگ و مخرب در چند دهه اخیر همچنین توسعه روش های مطالعاتی و امکانات آزمایشگاهی ثابت شده است که افزایش مقاومت سازه به عنوان تک پارامتر طراحی در روش سنتی نمی تواند به تنهایی ایمنی کافی را تأمین نموده و یا خسارت سازه ای را کاهش دهد.امروزه یکی از پارامترهایی که در نگرش نوین پژوهشگران به رفتار سازه ها مدنظر قرار گرفته، مفهوم انرژی در سازه ها می باشد. انرژی هیسترتیک که پس از رخدادتسلیم و در حلقه های هیسترزیسآن تلف می شود اثر بسیار عمده ای در ایجاد خسارت سازه ای سیستم دارد و مهم ترین جزء معادله انرژی وارده به سازه هااست. لذا کنترل این مقدار انرژی، می تواند به کنترل رفتار سازه و میزان خسارت آن رهنمون گردد. میزان انرژی هیسترتیک در یک سازه می تواند شاخصی از سطح خسارت وارده و یا میزان نرمی آن باشد. در این مقاله برای ارزیابی آسیب پذیری قاب های بتنی خمشی از شاخص خسارت پارک-انگ به علت تأثیر انرژی هیسترتیک در آن استفاده شده است. بدین منظورتعدادی قاب بتنی خمشی که بارگذاری جانبی آن مطابق ضوابط مندرج در آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندراد ۲۸۰۰ – ویرایش سوم) می باشد انتخاب و طراحی شده اند. قاب تحت سه زمین لرزه طبس، منجیل، السنترو با استفاده از نرم افزار ( ۶٫۰ IDARC2D(ver تحلیل دینامیکی غیر خطی شده و میزان خسارت وارده بر هر طبقه محاسبه شده است. در ادامه نمودارهای درصد توزیع انرژی هیسترتیک drift نسبی طبقات و توزیع خسارت در هر طبقه رسم شده است. با توجه به نمودارهای توزیع خسارت و انرژی هیسترتیک در طبقات می توان نتیجه گرفت که تمرکز خسارت و انرژی در یک یا چند طبقه می باشد که این امر موجب عدم بهره برداری از حداکثر ظرفیت سیستم می باشد ، ،بنابراین تک پارامتر مقاومت در طراحی لرزه ای کافی نبوده و می بایست از پارامتر دیگری به نام انرژی هیسترتیک در طراحی سازه ها استفاده نمود .