سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
حبیب زمانی – کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی،دانشگاه زنجان
جواد مرادلو – استادیارگروه مهندسی عمران،دانشگاه زنجان
کیارش ناصراسدی – استادیارگروه مهندسی عمران،دانشگاه زنجان

چکیده:
سدهای بتنی قوسی از جمله سازه های حیاتی هستند که ایمنی آن ها در هنگام زمین لرزه بسیار مهم میباشد. ارزیابی عملکرد این گونه سدها در برابر شدت معینی از حرکت لرزه ای زمین و همچنین تحلیل دینامیکی غیرخطی تا حد امکان نزدیک به واقعیت، جهت بررسی ایمنی آنها لازم است. این ارزیابی مبنایبسیاری از تصمیمگیریها برای بحث مقاوم سازی آن ها می باشد. نسل جدید از روشهای برآورد عملکرد، بر مبنای ارزیابی ریسک سازهها میباشد. احتمالخرابی سازه در بحثی به عنوان خطر پذیری لرزه ای بررسی می شود. یکی از روشهای رایج برای بررسی میزان آسیب پذیری و خسارت وارده به سازه ها،روش آنالیز خطراحتمالاتی میباشد. از نتایج این روش می توان به استخراج منحنیهای شکنندگی برای سازه ها نام برد. با وجود آن که ترسیم منحنیهای شکنندگی برای سازههایی همچون مخازن نیروگاهی، قاب های بتنی و فلزی و پلها از سالها قبل آغاز شده است،لیکن استخراج این منحنیها برای سدهای بتنی خصوصاًسد های بتنی قوسی امری کاملاً جدید به حساب میآید. جهت پیاده سازی و نشان دادن کارایی این روش، چندین آنالیز دینامیکی غیرخطی با استفاده از شتاب نگاشتهای مختلف برای سد بتنی قوسی امیرکبیر )سد کرج( صورت گرفته است. در تحلیل ها اندرکنش کامل دینامیکی آب و سازه لحاظ شده است.پی به صورت صلب لحاظ شده است. رفتار غیرخطی مادی بتن سد در تحلیل ها با استفاده از مدل ترک پخشی ثابت مدل شده است. با استفاده ازنتایج تحلیل های حاضر،منحنیهای شکنندگی برای شاخص خرابی تغییر مکان تاج و حالات حدی متفاوت استخراج گردیده است. نتایج نشان می دهد برای مقادیر PGA پایین تر تفاوت چندانی بین حالات حدی وجود ندارد.این در حالی است که برای مقادیر PGA بالاتر حالت حدی واگرایی تاثیر بیشتری بر روی منحنی ها دارد