سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی فتحی – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
عبدالرسول رنجبران – دانشیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز
وحید شامبیاتی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده:

در این تحقیق، آسیب پذیری قابهای خمشی فولادی به کمک تحلیل دینامیکی غیر خطی تحت شتاب نگاشتهای طبس و ناغان و زنجیران و با استفاده از نرم افزار DRAIN-2DX انجام شده است. برای بررسی مقدار آسیب وارده به اعضای قابهای مورد مطالعه (قابهای دو، چهار، هشت و ده) از دو نوع شاخص آسیب در سطح خطر – ۱ استفاده شده است (در این دو نوع شاخص اثر تغییر شکلهای تجمعی رفتار هیسترزیس، که وابستگی خسارت را به دامنه و تعداد نوسانهای بارگذاری منعکس می کند پارامتر تعیین کننده ای می باشد). نتایج نشان دهنده این است که اولا آسیب بوجود آمده در اثر تغییر شکلهای تجمعی در اعضای قابهای دو و چهار طبقه در طبقات پایین، و در قابهای هشت و ده طبقه در طبقات بالا بیشتر است، که این اثر در قابهای هشت و ده طبقه به علت مشارکت مدهای بالاتر در پاسخ غیر الاستیک سازه است. ثانیا با در نظر گرفتن شاخص آسیب Park-Ang که وابستگی خسارت را بصورت ترکیب خطی از اثر تغییر شکلهای خارج از حد تسلیم و انرژی هیسترزیس نشان میدهد قاب ده طبقه و با در نظر گرتن شاخص آسیب Krawinkler-Zohrei که اثر تغییر شکل های تجمعی رفتار هیسترزیس را مستقیما در شاخص آسیب در نظر می گیرد قاب های هشت وده طبقه معیار ایمنی جانی را برآورده نساخته و نیاز به بهسازی دارند.