سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهنام عباسی – مرکز مطالعات و تحقیقات پیشرفته لیزر ، شیراز
رسول ملک فر – بخش فیزیک دانشگاه تربیت مدرس تهران ،

چکیده:

بلور tgsp بلورمناسبی برای آشکارسازی مادون قرمز دمای اتاق است نمودا رپسماند فروالکتریکی این بلور نشان دهنده خاصیت پیرو الکتریکی دراین بلوراست دراین نقاله سعی برآن است تا با تغییر غلظت درصد مواد بهکاررفته ودما تغیرات شکل منحنی پسماند وطیف رامان نشان داده شود نتایج به دست آمده ازطیف سنجی رامان قطبش این بلور را به خوبی نشان می دهد و موید این حقیقت است که دردماهای پایین بلور کارایی بهتری برای آشکارسازی مادون قرمز دارد .