سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مسعود حیدرزاده کلهرودی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
امیرالدین صدرنژاد – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

چکیده:
الگوی رفتاری صفحات ریزمقیاس در ترکیب با نظریه آسیب، الگوی مناسب جهت ارزیابی دینامیکی غیرخطی سدهای بتنی میباشد و با بررسی جهت ریزصفحات ترک خورده و مقایسه با نقاط ترک خورده مجاور، پروفیل و مسیر ترک به دقت نیمه ریز مقیاس مشخص میگردد. همچنینمی- توان با بررسی مسیر تنشها در روی ریزصفحات ترکخورده، به علت ترکخوردگی پیبرد. در بعضی اوقات در روی یک ریزصفحه بدلیل مجاورت با سایر صفحات و یا نقاط دیگر، اندرکنش و بازتوزیع تنشها بگونهای است که رفتار آن صفحه را غیر قابل پیش بینی مینماید که با بکارگیری مدل رفتاری مذکور و حل همزمان معادلات تحلیلی، امکان بررسی رفتار نقاط ضعیف و توسعه ترکهای احتمالی وجود دارد. نتایج ارائه شده حاکی از امکان ارائه نمودارهای تاریخچه تنش، کرنش و توزیع تغییرشکلها، نمودارهای تنش-کرنش و تنش نرمال-تنش برشی در نقاط ترک خورده، بر روی سد دو قوسی ماروپوینت تحت تحلیل دینامیکی سه بعدی، به روش عددیMeshless Methodو با الگوی مذکور، بوده که از مزایای ارزنده الگوی پیشنهادی است