سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رزا درگاهی –
حسینعلی حکیمی –
عصمت اسمعیل زاده –

چکیده:

در سالهای اخیر مطالعات مربوط به تعیین آلاینده‫های آلی فرار در هوا، افزایش چشمگیری داشته است. بسیاری از ترکیبات آلی فرار از قیبل هیدروکربنهای آروماتیک تک حلقه‫ای، بصورت عوامل موثر در ایجاد برخی انواع سرطانها یا بعنوان ترکیبات دارای عوارض تحریک کنندگی عمل می‫کنند. این تحقیق بمنظور شناسایی و تعیین مقدار این نوع هیدروکربن‫ها در هوای سالن استخراج با حلال امور لیچینگ مجتمع مس سرچشمه و مقایسه نتایج با استانداردهای شغلی و زیست محیطی صورت گرفت. نمونه برداری از هوا توسط تیوپ‫های حاوی جاذب زغال فعال و پمپ‫های نمونه برداری فردی با دبی ۲۰۰ میلی لیتر در دقیقه بمدت ۸ ساعت انجام شد. نمونه‫ها از ۵ محل آلوده و از هر محل ۵ نمونه تحت شرایط مشابه تهیه شد. شناسایی گونه‫های آلی موجود در نمونه‫ها(آروماتیک تک حلقه‫ای)با استفاده از گازکروماتوگراف مجهز به طیف سنج جرمی انجام شد. اندازه گیری مقدار گونه های شناسایی شده با استفاده از روش استخراج فاز جامد- میکرواستخراج فاز جامد و کروماتوگرافی گازی، غلظت گونه‫های شناسایی شده در فضای سالن رازیر حد مجاز استاندارد نشان داد، و این یعنی حضور این گروه از ترکیبات خاص تحت غلظتهای موجود قاعدتا، نمی تواند تهدیدی جدی برای افراد باشد.