سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پرویز روزخش – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

کیفیت اب رودخانه ها در حوزه ی قم-قره چای در وحله ی اول تابع نوع سازندهای زمین شناختی حوزه ی ابریز رودخانه ها و مسیر جریان اب آنها است و در وحله ی دوم رژیم آبدهی رودخانه و حدود تاثیر آبهای زیرزمینی در تامین آب رودخانه ها و بالاخره نحوه ی استفاده از آب آنها و کیفیت و کمیت اب برگشتی به رودخانه از طریق زهکشی های طبیعی یا مصنوعی می باشد. در حوزه ی رودخانه های قم و قره چای سازندهای زمین شناسی شورکننده در بخش های پایاب حوزه وجود دارد. علاوه بر آن زهکشی آبهای زیرزمینی دشتهای وسیع واقع در حوزه ی رودخانه های مزبور عامل دیگر افزایش املاح موجود در آب به شمار می رود به طوری که غلظت املاح حتی در ایام پر آبی رودخانه نسبتا زیاد است. به منظور ارائه ی ارقامی که نشان دهنده ی پارامترهای اصلی کیفیت آب یعنی هدایت الکتریکی، غلظت مواد محلول PH آب و ضریب جذب سدیم باشد. با استفاده از نتایج تجزیه ی نمونه هایی که در ماهها و سال های مختلف برداشت شده اند، پارامترهای مزبور متناسب با آبدهی رودخانه طبقه بندی شدند.