سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهرداد معینی شاد – پژوهشگاه صنعت نفت، مرکز استاندارد و تحقیقات انرژی
یدا… پیرزاده –

چکیده:

سه دستگاه خودرو پراید، پژو GLX 405 و پیکان (هر سه کاربوراتوری) بر روی دستگاه دینامومتر شناسی، با استفاده از سیکل رانندگی استاندارد اروپا و ضمن کاربرد سوخت های بنزین معمولی بدون سرب ( بدون MTBE) و مخلوط های ۱۰ و ۱۵ درصد حجمی MTBE در بنزین از سه نقطه نظر انتشار آلاینده های منواکسید کربن (CO)، هیدروکربنهای نسوخته (HC) و اکسید ازت (NOx) و همچنین مصرف سوخت مورد آزمایش و بررسی قرار گرفتند.
در خودروی پراید کاربرد سوخت های حاوی MTBE تاثیر نسبتا خوبی در کاهش آلاینده منواکسید کربن (۱۵-۲۲%) و تا حدودی هیدروکربن های نسوخته (۲-۱۰%) داشت و مقدار اکسیدهای ازت افزایش (۲۰-۵%) یافت. مصرف سوخت اندازه گیری شده در این خودرو تمام حالات آزمایش با استفاده از سوخت های حاوی MTBE افزایش جزئی (در حدود ۳-۱ %) نسبت به بنزین سرب از خود نشان داد.
کاربرد سوخت های مخلوط ۱۰ و ۱۵ درصد حجمی MTBE در بنزین در خودروی پژو ۴۰۵GLX، تاثیر قابل توجهی در کاهش آلاینده های منواکسید کربن (۲۹%) و هیدروکربن های نسوخته (۲۰-۱۸%) نسبت به بنزین معمولی بدون سرب داشت و میزان اکسیدهای ازت انتشار یافته افزایش (۱۸-۱۵%) پیدا نمود. بررسی نتایج اندازه گیری مصرف سوخت در این خودرو نیز در تمام موارد، ضمن کاربرد سوخت های حاوی MTBE، بیانگر افزایش مختصری نسبت به بنزین معمولی بدون سرب بود.
نتایج آزمایشات انجام شده در خودروی پیکان نیز همانند دو خودروی فوق الذکر مبین کاهش آلاینده های منواکسید کربن (۹/۵- ۶/۵%) و هیدروکربن های نسوخته (۱۳- ۵%)، افزایش آلاینده اکسیدهای ازت (۱۱-۷%) و افزایش مختصری در مصرف سوخت (در حدود ۳-۱%) این خودرو می باشد.