سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رامین مسعودی راد –
ماجده پاکزاد شهابی –
برجی –
رزمی –

چکیده:

پرورش شتر مرغ از قرن ها پیش در کشورها ی آفریقای جنوبی که سر زمین اصلی این پرنده است رواج داشته و گله های شتر مرغ مانند سا یر گله ها ی دام وطیور پرورش داده می شود . پرورش آن در د یگر کشورها ی جهان نیزاز جمله کشور ما امکان پذ یر است . در حال حاضر به دلیل ا ینکه از پوست , گوشت , پر و سا یر اندام ها ی این پرنده استفاده می شود پرورش آن در جهان از اهم یت وبژه ا ی برخوردار است . اگر چه ا ین ح یوان به بس یاری از ب یماری ها ی را ی ج و یروسی وباکتریایی و انگلی و قارچی مقاوم است با ا ین حال برخی از عوامل انگلی سبب کاهش تولید ومرگ ومیر در مزارع شتر مرغ می شوند . از بیماری ها ی انگلی متداول در شتر مرغ نماتود لیپتوسترونژیلوس داگلاسی و سستود هاتونیا
استروتیونیس و بیماری تک یاخته ای هگزا میتیازیس و انگل زئونوز کریپتوسپوریدیوم می باشد .
در این مطالعه تعداد ۱۰۰ عدد نمونه مدفوع از مراکز پرورش شتر مر غ اطراف شهر مشهد جمع آور ی شده و به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده ارسال شد . سپس به منظور ردیابی تخم کرم در مدفوع آزما یش تخم کرم با روشکلیتون لین انجام شد و برا ی بررسی آلودگی به انگل کر یپتوسپوریدیوم گسترش مدفوع تهیه گرد ید وبا روش ز یل نلسون اصلاح شده رنگ آ میزی شد و سپس به جستجوی این انگل در زیر میکروسکوپ پرداخته شد . در ادامه ۵ عدد دستگاه گوارش شتر مرغ به آزما یشگاه آورده شد و کلیه محتویات این دستگاه با الک ۱۰۰ شستشو گرد ید و در ظروف پلاستیکی جمع آوری شدو سپس محتویات دستگاه گوارش با دقت برای بررسی انگل بالغ مورد بازرسی قرار گرفت . نتایج : در آزما یشات مدفوع هیچ گونه تخم کرمی مشاهده نشد ودر بررسی محتویات نیز انگل بالغی مشاهده نشد که با توجه به نوع سیستم پرورشی در مزارع شتر مرغ که عمدتا از نوع بسته می باشد و هیچ گونه چرای آزادی در ا ین مزارع وجود ندارد و تغذیه به صورت دستی صورت می گیرد، لذا احتمال رخداد انگلی هم دراین مزارع کمتر بوده که نتا یج ما نیز تا یید کننده ا ین مطلب است . در بررسی میکروسکوپی انگل کریپتوسپوریدیوم هیچ نمونه مثبتی یافت نشد که نشان دهنده پاک بودن مزارع پرورش شتر مرغ اطراف شهر مشهد نسبت به این انگل می باشد .