سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزاد شیدفر – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد عامری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
راضی ناصری فر – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

چکیده:

امکان دارد کارکنان واحدهای غذایی حامل باکتریهای مثل سالمونلا ، اشریشیاکلی ، استافیلوکوکوس ارئوس و آلودگیهای انگلی روده ای باشند. با توجه به اهمیت نقش تهیه کنندگان و توزیع کننندگان مواد غذایی در بهداشت محیط ، بررسی وضعیت این آلودگیها در کارکنان مورد نظر ضروری بنظر میرسد.۱۸۲ نفر از شاغلین بخش تهیه و توزیع مواد غذایی مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایلام بررسی شدند. از هر فرد سه نمونه مدفوع در سه روز متوالی گرفته شد و از پنج روش مختلف آزمایشگاهی شامل نوار چسب اسکاچ ،آزمایش مستقیم نمونه مدفوع ، فرمالین اتر ،تلمن و فلوتاسیون برای تشخیص آلودگی استفاده شد. برای آنالیز اطلاعات از نرم افزار و SPSS version و آزمون آمار ی کای دو استفاده گردید . ۴۹/۲ درصد کارکنان انگلی روده ای داشتند که ۴۵/۱ درصدآنها به تک یاخته روده ای و ۹/۷ درصد آنان مبتلا به کرمهای روده ای بودند . میزان آه.دگی به هر یک از انگلهای روده ای مشاهده شده به ترتیب وفور عبارت بود از تک یاخته های روده ای شامل آنتا مباکلی، اندولیماکس نانا، ژیاردیا لامبلیا ، بلاستوسیتیس هومینیس ، کیلوماستیکس مسنیلی و یدامبابوچلی. کرمهای روده ای بترتیب وفور عبارت بودند از اکسیور، همینولپیس نانا ، آسکاریس لومبریکوئیدس ، تریکوسفال و انواع تریکو سترونژویلوس. فراوانی قابل ملاحظه تک یاخته های روده ای در این بررسی نشان دهنده پائین بودن سطح بهداشت عمومی و یدم رعایت اصول بهداشتی لازم در واحدهای غذایی مورد نظر می باشد.