سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن نانبخش –
خسرو حضرتی تپه –
محمد رهبر –
کامبیز دیبا –

چکیده:

عدم توجه به رعایت نکات بهداشت محیط و بهداشت فردی در استخرهای شنا می تواند ناقل بیماریهای قارچی، انگلی و میکروبی باشد. در مطالعه حاضر چهار استخر شنای سرپوشیده شهر ارومیه از نظر آلودگیهای قارچی، انگلی و میکروبی همچنین بعضی از پارامترهای مختلف از جمله درجه حرارت HP، میزان کلر باقیمانده و کدورت آب اندازه گیری گردید. نمونه برداری از هر استخر در دو نوبت هفته اول و هفته آخر هر ماه و در هر دو نوبت یکی صبح و دیگر در بعد از ظهر از سطح و عمق زیاد به مدت یکسال تحت شرایط خاص استریل در بطریهای یک لیتری درب سمباده استریل انجام گرفته است.پس از ارسال نمونه ها به آزمایشگاه با استفاده از روشهای خاص و براساس دستورالعمل موجود آزمایشات انگلی، میکروبی و قارچی انجام گرفت. تعداد کل نمونه برداشتی از آب استخرها برابر با ۳۸۴ مورد از چهار استخر در طول یکسال بوده است. نتایج آزمایشات نشان داد که میانگین درجه حرارت در طول یکسال در استخرهای مذکور برابر با ۲۹/۹ درجه سانتی گراد، میانگین کلر آزاد باقیمانده برابر ۰/۸ میلی گرم در لیتر، میانگین میزان PH برابر با ۸/۱ و میانگین کدورت آب برابر با ۰/۸ NTU ارزیابی شده است. از نظر آلودگیهای انگلی، آمیباکولی(۱۳مورد)، انتروبیوس(۳مورد) و همینولپس نانا(یک مورد) و از نظر آلودگیهای میکروبی، میکروبهای Diphtherids، Pseudomonus، Staphauneusاز آب استخرها جدا شده اند. در پایان جهت بهبودی وضعیت استخرها از نظر بهداشتی پیشنهاداتی ارائه شده است.