سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدسعید مقدسی –
سیدمحمدرضا علوی مقدم –
رضا مکنون –
عبدالرضا مقدسی –

چکیده:

آبهای زیرزمینی برای تأمین آب شرب و صنعتی در مناطق شهری از اهمیت زیادی برخوردارند و در اکثـر موارد بدون اینکه عملیات تصفیه قابل ملاحظه ای بر روی آنها انجام شود به طور مستقیم مـورد اسـتفاده قرار می گیرند . در سالهای اخیر در بسیاری از مناطق شهری به دلیل استفاده روز افـزون مـواد شـیمیایی محلول و همچنین نشت فاضلابهای خانگی و صنعتی به داخل سفره هـای آب زیرزمینـی کیفیـت آبهـای زیرزمینی به شدت کاهش یافته است . یون نیترات از جمله مهمترین آلاینده های منابع آبهای زیرزمینـی می باشد و با توجه به حلالیت بالای آن، زدودن آن از آب آشامیدنی بسیار پر هزینه است . نیتـ رات عـلاوه بر چرخه طبیعی ازت در اثر ورود فاضلاب انسانی ، مـواد زایـد شـهری و صـنعتی و همچنـین فعالیتهـای کشاورزی وارد منابع آب و خاک شده و اثرات نا مطلوبی بر سلامتی مصرف کنند گان بر جـا مـی گـذارد . هدف از انجام این تحقیق مروری بر مطالعات و تحقیقات انجام شده در خصوص وضعیت نیترات به عنـوان یک آلاینده مضر برای انسان در آبهای زیرزمینی برخی از شهرهای ایران می باشد . در ایـن مقالـه ضـمن ارایه روند تغییرات نیترات در منابع آبهای زیرزمینی کشور، به بررسی وضعیت ایـن آلاینـده در منـابع آب کشورهای صنعتی و پیشرفته پرداخته میشود . در انتها سه راهبرد مدیریتی در زمینه کنترل این آلاینده پیشنهاد شده است .