سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سامی سالک – کارشناس ارشد گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین آتشی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرخ اکبری اسپیلی – کارشناس ارشد گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این بررسی، به منظور مطالعه آلودگی سه فلز جیوه، سرب و کبالت از ۱۰ حلقه چاه آب متعلق به شرکت آب و فاضلاب در سطح شهر زاهدان، نمونه گیری بعمل آمد و غلظت این عناصر به روش طیف سنجی جذب اتمی اندازه گیری شد. حداقل غلظت جیوه در چاههای نمونه برداری ۰/۹ppb و بیشترین غلظت آن ۲/۳۲ppbاست. همچنین حداقل غلظت سرب در چاههای نمونه گیری ۱/۴۷ ppmو بیشترین غلظت آن ۱/۶۸ppmمی باشد. و در نهایت حداقل غلظت کبالت در چاههای نمونه گیریppm 0/172و بیشترین غلظت آن ۰/۲۰۴ppmاست. مقایسه مقادیرغلظت اندازه گیری شده با استاندارد های جهانی آب شرب نشان می دهد که غلظت جیوه در بعضی نقاط بیشتر از حد مجاز استانداردppb 1می باشد و غلظت سرب و کبالت در تمام منطقه بیشتر از حد مجاز استانداردppm0/01 برای سرب و ppm 0/05برای کبالت) می باشد. بهمنظور تعیین مناطق آلوده و نیز جهت حرکت آلودگی، منحنیهای هم غلظت برای هر یک از عناصر مذکور، بر روینقشه زمین شناسی منطقه رسم شد.در این منطقه چند مرکز غیر متعارف با آلودگی بالا به چشم می خورد و حداکثر غلظت آلودگی در این مناطق است و به سمت اطراف در سفره آب زیر زمینی منتشر می گردد. با جمع آوری اطلاعات مربوط به فعالیتهای صنعتی، کشاورزی و دامداری، و نیز مطالعات زمین شناسی و ژئوشیمی منطقه، منشأ آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه به عناصر یاد شده تعیین شد.