سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حدیثه نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بوعلی سینا همدان
حمید زارع ابیانه – گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه بوعلی سینا همدان
عبدالمجید لیاقت – دانشیار گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
حمیده نوری – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران

چکیده:

برنج از مهمترین غلات در دنیا بوده و پس از گندم مقام دوم را دارد و در ایران نیز برنج از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. برای داشتن عملکرد محصول بالا در اراضی شالیزاری استفاده از عناصر غذایی یا کودهای شیمیایی ضروری میباشد. استفاده از کودهای شیمیایی در اراضی شالیزاری و آبشویی این کودها با آب آبیاری و باران منجر به آلودگی آب های زیرزمینی در این اراضی می گردد. با توجه به اینکه در اراضی شالیزاری آبیاری بصورت غرقابی یا متناوب با دور آبیاری کوتاه انجام میگیرد، مقدار تلفات کود به صورت عمقی در اثر انجام آبیاری به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد که خود سبب افزایش آلودگی آب های زیرزمینی و کاهش بهرهوری مصرف کود میشود. این تحقیق در اراضی شالیزاری واقع در مرکز ترویج و توسعه تکنول وژی هراز در شهرستان آمل انجام گرفت. نمونهبرداری از آب زیرزمینی قبل و بعد از انجام عملیات کوددهی در اراضی شالیزاری توسط پیزومترهای نصب شده در این اراضی در فواصل زمانی مختلف انجام شد و آزمایشات کیفیت آب بر روی نمونهها با اندازهگیری عناصر و ترکیباتی مانند نیترات، فسفات و تعدادی از کاتیونها و آنیون ها انجام گرفت. نتایج حاکی از مقدار قابل توجهی از نیترات در آب های زیرزمینی کم عمق این اراضی میباشد. غلظت نیترات در پایان دوره اندازه گیری مربوط به کوددهی اول ۷ درصد و در پایان دوره اندازه گیری مربوط به کوددهی دوم ۱۲ درصد نسبت به مقدار اولیه قبل از شروع عملیات کوددهی افزایش یافت. مقادیر غلظت فسفر اندازه گیری شده در نمونه های آب زیرزمینی کم عمق پس از عملیات کوددهی افزایش معنی داری را نسبت به مقدار اولیه آن نشان نداد