سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهنام کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمحمد میرحسینی – استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مینو بهروز – پژوهشگر آب و محیط زیست واحد تحقیقات مجتمع مس سرچشمه
رضا ناصح – پژوهشگر آب و محیط زیست واحد تحقیقات مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

آلودگی اسیدی اتمسفر و بارش های اسیدی مربوط به آن و تولید زهاب های اسیدی معدنی از جمله مشکلات عمده زیست محیطی موجود در معادن سولفیدی و صنایع معدنی مرتبط با آنهامی باشند. در مجتمع مس سرچشمه، انتشار گاز SO2 حاصل از ذوب سنگ معدن سولفیدی ، سبب آلودگی اسیدی هوا و افزایش اسیدیته بارش ها گردیده است. بطوریکه در این مطالعه ، بارش های با pH کمتر ۵۰۶۱ (pH طبیعی باران) ثبت گردید. زهاب اسیدی از هوازدگی کانی های سولفیدی خصوصا پیریت، زمانیکه در معرض هوا و آب قرار گیرند، حاصل می شود عوامل زمین شناسی متنوعی ، ترکیب آبهای زهکش معدنی را کنترل می کند. دگرسانی عمده در منطقه فیلیک می باشد که بیشترین نقش را در تولید زهاب اسیدی ایفا می کند. تجزیه نمونه ها نشان داد که بعضی از آنها pH پایین و مقادیر بالایی سولفات و عناصر سنگین دارند. ضریب همبستگی بین کمیتهای مختلف محاسبه شده و نمودارهای پراکنش، برای این کمیتها تهیه گردید. با کاهش pH غلظت عناصر سنگین و EC افزایش افزایش یافته است و یون سولفات ارتباط خوبی با همه فلزات سنگین دارد.