سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ادریس بذرافشان – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
علی مشکینیان – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
قریشی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مهدی محمدی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده:

مقدمه و هدف: بیمارستانها در هر جامعه ای از مراکز بسیار مهم ارائه خدمات درمانی محسوب می شوند و به دلیل داشتن شرایط خاص از نظر پذیرش افراد بیمار و وجود پرسنل، افراد مختلف ارائه دهنده خدمات و همچنین رفت و آمد افراد ملاقات کننده و همراهان بیمار، مرکزی برای انتقال عوامل بیماریزا بشمار می روند. این تحقیق با هدف تعیین میزان آلودگی باکتریایی محیط بخش های مختلف بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام پذیرفت. روش کار: این پژوهش از فروردین ماه سال ۱۳۸۰ لغایت اسفند سال ۱۳۸۱ بصورت مقطعی (sectional cross) و با نمونه گیری به روش تصادفی انجام گرفت. در این پژوهش هر ماه یک ن وبت از وسایل و اشیاء قسمت های مختلف بخش های متعدد بیمارستان از جمله هواب بخض، دیوار، کف شوی، تخت بیمار، ساکشن و … نمونه برداری بعمل آمد و در مجموع تعداد ۶۸۹ نمونه توسط ارشناسان بهداشت محیط بیمارستان برداشت شد. نمونه ها پس از نمونه برداری به کمک سواب استریل مربوط بلافاصله به آزمایشگاه بیمارستان (بخش میکروب شناسی) ارسال و در آزمایشگاه مطابقه روشهای استاندارد کشت داده شد. اطلاعات و نتایج حاصله در پرسشنامه هایی که برای هر بخش بطور جداگانه طارحی گردیده بود وارد شد. سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری Excel آنالیز شد. نتایج: از مجموع ۶۸۹ نمونه گرفته شده از قسمت ه ای مختلف بیمارستان آموزشی خاتم االانبیا (ص) ۳۷۵ مورد کشت مثبت حاصل شد، میانگین آلودگی در بخش های مختلف بیمارستان ۵۴۴۳ درصد تعیین گردید ه ۵۸/۴ درصد (۲۱۹) مورد باکتریهای گرم مثبت و ۴۱/۶ درصد (۱۵۶ مورد) باکتریهای گرم منفی بودند. در اکثر قسمت ها و بخش های مورد بررسی استافیلوکوک اورئوس، باسیلوس، کلبسیلا، اشر شیاکلی و پسودوموناس ماهده گردید. در بین باکتریهای گرم مثبت بیترین فراوانی مربوط به استافیلوکوک اورئوس (۷۱/۲%) و در بین باکتریهای گرم منفی بیشترین فراوانی مربوط به کلبسیلا (۵۱/۳%) بود. بحث و نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد که میزان آلودگی باکتریایی بخش های مختلف مورد بررسی به باکتریهای پاتوژن و گرم مثبت بالا بوده است و در جهت کاهش موارد آلودگی باکتریایی و نهایتاً اهش موارد عفونتهای بیمارستانی بایستی اقدامات اصولی را انجام داد.