سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا خوشنود – کارشناس ارشد بیولوژی دریا- مازندران, نور, دانشکده منابع طبیعی و علوم در
رضا خشنود – کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی, محیط زیست- خوزستان, دزفول
بهزاد سعیدپور – استادیار دانشکده محیط زیست.
سیدمحمدباقر نبوی – دانشیار و مدیرگروه محیط زیست – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده:

به منظور مطالعه غلظت جیوه در ماهیان مختلف سواحل استان هرمزگان و مقایسه غلظت فلزات سنگین در گونه های مختلف همچنین مقایسه مناطق صیادی مختلف در این استان, به بررسی غلظت این فلز در بافت کبد و ماهیچه کفشک گرد (Euryglossa orientalis ) و کفشک تیز دندان (Psettodes erumei) در دو منطقه صیادی بندرعباس و بندر لنگه پرداخته شد. نمونه ها پس از تهیه شدن با استفاده از روش موجود در کتاب استاندارد متد به آزمایشگاه منتقل و پس از بیومتری بافتهای هدف جدا و پس از خشک شدن و پودر شدن جهت تعیین میزان جیوه توسط دستگاه مرکوری آنالایزر مدل AMA 254 آنالیز شدند. میانگین غلظت جیوه در کبد کفشک تیز دندان در بندر عباس ۲۵/۴۹و در بندر لنگه ۱۲/۵۲ پی پی ام و میانگین این فلز در کبد کفشک گرد در بندر عباس ۱۱/۸۸ و در بندر لنگه ۳/۲ پی پی ام بوده است. همچنین میانگین غلظت جیوه در ماهیچه کفشک تیز دندان در بندر عباس ۹۲/۱۸ و در بندر لنگه ۱۰/۱۹ پی پی ام و میانگین غلظت آن درماهیچه کفشک گرد در بندر عباس ۸/۴۷و در بندر لنگه ۰/۰۸ پی پی ام بدست آمد. با بررسی که در زمینه ارتباط بین غلظت فلز و طول و وزن ماهیان انجام شد مشخص شد که بین این پارامترها ارتباط کاملاً معنی داری وجود دارد بدین معنی که با افزایش طول و وزن شدت آلودگی نیز افزایش می یابد.